Dent Slayer Shorty Hub

Dent Slayer

$109.00 
SKU: SLAY-SRT-HUB

The Dent Slayer Shorty Hub Tool is 13" in length.